• PRYSMIAN - NYY (YVV) kablo 1kV 4X16 mm2

  511.53 TL + KDV 511.52 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 4X10 mm2

  332.82 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 4X6 mm2

  200.73 TL + KDV 200.69 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 4X4 mm2

  142.29 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 4X2,5 mm2

  92.53 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 4X1,5 mm2

  63.71 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 3X120/70mm2

  3,271.76 TL + KDV 3,271.76 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 3X95/50mm2

  2,545.92 TL + KDV 2,545.90 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 3X70/35mm2

  1,838.54 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 3X50/25mm2

  1,307.31 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 3X35/16mm2

  955.98 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 3X25/16mm2

  747.10 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 3X16/10mm2

  474.81 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 3X2,5 mm2

  73.48 TL + KDV 73.42 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 3X1,5 mm2

  51.27 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 2X2,5 mm2

  53.70 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 2X1,5 mm2

  37.62 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 1X95 mm2

  721.01 TL + KDV
 • PRYSMIAN - NYY (YVV) Kablo 1kV 1X35 mm2

  275.33 TL + KDV
 • ÖZNUR - 40x1.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  261.85 TL + KDV 143.96 TL + KDV
 • ÖZNUR - 30x2.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  308.39 TL + KDV 169.59 TL + KDV
 • ÖZNUR - 30x1.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  200.48 TL + KDV 110.28 TL + KDV
 • ÖZNUR - 24x2.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  246.51 TL + KDV 135.62 TL + KDV
 • ÖZNUR - 24x1.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  159.05 TL + KDV 87.53 TL + KDV
 • ÖZNUR - 19x2.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  188.21 TL + KDV 103.46 TL + KDV
 • ÖZNUR - 19x1.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  123.25 TL + KDV 67.81 TL + KDV
 • ÖZNUR - 14x2.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  138.60 TL + KDV 76.30 TL + KDV
 • ÖZNUR - 14x1.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  91.03 TL + KDV 50.06 TL + KDV
 • ÖZNUR - 10x2.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  102.29 TL + KDV 56.28 TL + KDV
 • ÖZNUR - 10x1.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  67.30 TL + KDV 37.01 TL + KDV
 • ÖZNUR - 7x2.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  70.17 TL + KDV 38.53 TL + KDV
 • ÖZNUR - 7x1.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  46.64 TL + KDV 25.64 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x2.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  50.22 TL + KDV 27.61 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x1.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  34.27 TL + KDV 18.81 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x300 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  5,538.77 TL + KDV 3,046.34 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x240 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  4,314.41 TL + KDV 2,372.96 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x185 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  3,264.96 TL + KDV 1,795.76 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x150 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  2,575.55 TL + KDV 1,416.53 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x120 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  2,109.13 TL + KDV 1,160.01 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x95 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  1,642.71 TL + KDV 903.49 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x70 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  1,204.93 TL + KDV 662.76 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x50 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  845.39 TL + KDV 464.94 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x35 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  619.03 TL + KDV 340.40 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x25 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  446.99 TL + KDV 245.90 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x16 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  288.45 TL + KDV 158.67 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x10 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  182.07 TL + KDV 100.12 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x6 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  110.47 TL + KDV 60.83 TL + KDV
 • ÖZNUR - 5x4 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  76.82 TL + KDV 42.32 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x300 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  4,178.37 TL + KDV 2,298.18 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x240 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  3,324.29 TL + KDV 1,828.38 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x185 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  2,507.02 TL + KDV 1,378.91 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x150 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  1,981.27 TL + KDV 1,089.78 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x120 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  1,612.02 TL + KDV 886.66 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x95 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  1,263.23 TL + KDV 694.76 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x70 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  923.13 TL + KDV 507.72 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x50 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  645.42 TL + KDV 354.97 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x35 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  482.79 TL + KDV 265.47 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x25 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  352.37 TL + KDV 193.87 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x16 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  221.96 TL + KDV 122.11 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x10 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  142.28 TL + KDV 78.27 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x6 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  86.94 TL + KDV 47.78 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x4 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  61.68 TL + KDV 33.98 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x2.5 NYY mm Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  39.89 TL + KDV 22.00 TL + KDV
 • ÖZNUR - 4x1.5 NYY mm Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  26.90 TL + KDV 14.87 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x300+150 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  3,614.78 TL + KDV 1,988.11 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x240+120 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  2,744.33 TL + KDV 1,509.36 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x185+95 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  2,098.90 TL + KDV 1,154.40 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x150+70 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  1,646.80 TL + KDV 905.77 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x120+70 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  1,388.02 TL + KDV 763.48 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x95+50 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  1,081.16 TL + KDV 594.64 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x70+35 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  787.09 TL + KDV 432.94 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x50+25 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  557.05 TL + KDV 306.42 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x35+16 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  405.67 TL + KDV 223.14 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x25+16 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  310.95 TL + KDV 170.96 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x16+10 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  201.50 TL + KDV 110.89 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x240 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  2,678.86 TL + KDV 1,473.41 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x185 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  2,021.17 TL + KDV 1,111.62 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x150 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  1,600.77 TL + KDV 880.44 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x120 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  1,268.34 TL + KDV 697.64 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x95 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  994.22 TL + KDV 546.86 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x70 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  724.90 TL + KDV 398.65 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x50 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  501.71 TL + KDV 275.93 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x35 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  372.32 TL + KDV 204.79 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x25 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  271.06 TL + KDV 149.12 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x16 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  174.91 TL + KDV 96.17 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x10 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  112.00 TL + KDV 61.59 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x6 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  67.51 TL + KDV 37.17 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x4 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  48.38 TL + KDV 26.55 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x2.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  30.89 TL + KDV 16.99 TL + KDV
 • ÖZNUR - 3x1.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  21.28 TL + KDV 11.68 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2x50 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  352.37 TL + KDV 193.87 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2x35 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  260.42 TL + KDV 143.20 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2x25 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  188.72 TL + KDV 103.76 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2x16 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  123.46 TL + KDV 67.96 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2x10 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  79.48 TL + KDV 43.69 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2x6 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  48.07 TL + KDV 26.39 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2x4 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  35.08 TL + KDV 19.27 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2x2.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  23.01 TL + KDV 12.59 TL + KDV
 • ÖZNUR - 2x1.5 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Çok damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  15.85 TL + KDV 8.65 TL + KDV
 • ÖZNUR - 1x630 mm NYY Kablo (YVV) PVC İzoleli Tek damarlı Bir veya Çok Telli 0,6/1KV

  %45
  2,148.00 TL + KDV 1,181.40 TL + KDV
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır